Regulamin serwisu Angielski Prywatnie

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU ANGIELSKIPRYWATNIE.PL

§ 1. Definicje.

a) Usługodawca – Angielski Prywatnie Beata Gierańczyk, ul. Kwiatowa Polana 14, 04-872 Warszawa, NIP 937-249-71-31, REGON 147486282

b) Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: www.angielskiprywatnie.pl;

c) Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę;

d) Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub działająca za zgodą przedstawiciela ustawowego osoba niepełnoletnia, która dokonała Rejestracji w Serwisie;

e) Nauczyciel - korzystający z Serwisu, będący nauczycielem lub osobą z kwalifikacjami do wykonywania tego zawodu;

f) Rejestracja – proces utworzenia Konta.

g) Konto – wpis w bazie danych Serwisu, dotyczący Użytkowników lub Nauczycieli, z którego wynika możliwość dostępu do określonych Usług.

h) Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

2. Usługodawca świadczy Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.

§ 2. Usługi.

1. Usługodawca świadczy między innymi następujące Usługi:

a) umożliwia Użytkownikom publikowanie informacji i opinii o Nauczycielach wedle parametrów podanych przez Serwis;

b) udostępnia wyszukiwarkę Nauczycieli;

c) umożliwia Użytkownikom kontakt z Nauczycielem przez komunikator, pod warunkiem zapisania do grafiku;

d) umożliwia Nauczycielom podawanie i korygowanie informacji o sobie;

e) umożliwia rezerwację terminu na organizację lekcji przez Nauczyciela;

f) umożliwia Nauczycielom zarządzanie grafikiem oraz korzystanie z planera lekcji jak również innych narzędzi udostępnionych przez Serwis.

2. Dostęp do większości usług Serwisu jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za rejestrację oraz publikowanie podstawowych informacji o Nauczycielach. Usługodawca nie pobiera opłat za opinie i komentarze zamieszczane w Serwisie.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu i jednocześnie zobowiązuje się poinformować o zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem.

4. Usługodawca odpłatnie świadczy usługę w postaci zaplanowania lekcji z udziałem konkretnego Użytkownika przy pomocy narzędzia Serwisu wedle wartości pakietów wykupionych przez Nauczyciela. Rodzaje pakietów, ich wartość oraz tryb płatności każdorazowo wymienione są na stronach Serwisu.

§ 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. W celu korzystania z Usług należy spełnić poniższe warunki techniczne:

a) posiadać dostęp do sieci Internet,

b) posiadać przeglądarkę internetową (jedną z następujących): Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji.

2. Każdy korzystający z Internetu może zapoznawać się z informacjami i opiniami o Nauczycielach oraz korzystać z wyszukiwarki.

3. Każdy Użytkownik może zarezerwować lekcję u Nauczyciela za pomocą narzędzi dostępnych w Serwisie po wyrażeniu zgody przez Nauczyciela.

4. Użytkownik może również:

a) wystawiać opinie o Nauczycielach – dotyczy Użytkownika wpisanego w grafik;

b) zadawać pytania Nauczycielom za pomocą komunikatora – dotyczy Użytkownika wpisanego w grafik;

5. Zarezerwowanie lekcji u Nauczyciela oraz skorzystanie z komunikatora jest możliwe wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika wyraźnej zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych oraz udostępnienia tych danych wybranemu Nauczycielowi. Usługodawca informuje, że brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika uniemożliwi zarezerwowanie lekcji.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług nie były uciążliwe dla Użytkowników.

7. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne itp.).

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Nauczyciela za fakt niezgłoszenia się przez Użytkownika na zaplanowaną lekcję. Usługodawca nie odpowiada wobec Użytkownika za brak możliwości zrealizowania zarezerwowanego za pomocą Serwisu lekcji z przyczyn leżących po stronie Nauczyciela. W przypadku konieczności odwołania lekcji zainteresowane strony zobowiązane są odwołać termin za pośrednictwem Serwisu korzystając z jego funkcjonalności.

9. Niedozwolone jest zamieszczanie opinii i komentarzy, które nie są zgodne z prawdą. Informacje, opinie i komentarze nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych, ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie w opiniach wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. Niedozwolone jest również dodawanie opinii, które mogą zostać uznane za pomówienie lub które kwestionują treści umieszczone przez Nauczyciela w Serwisie lub kwestionują kwalifikacje zawodowe Nauczyciela. Niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach treści reklamowych, marketingowych lub odnoszących się do tzw. lokowania produktu. Niedozwolone jest również umieszczanie w opiniach linków do stron internetowych.

10. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania opinii, komentarzy i informacji, a już opublikowane opinie, komentarze i informacje usunąć, jeżeli są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa. W przypadku usunięcia opinii, komentarzy lub informacji Użytkownikowi w stosunku do Usługodawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.

11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, opinii i komentarzy przekazywanych przez Użytkowników lub Nauczycieli.

12. Zasady z ust. 9-11 stosuje się odpowiednio do kontaktu na komunikatorze między Użytkownikiem a Nauczycielem. .

§ 4. Rejestracja oraz Konta.

1. Utworzenie Konta przez Nauczyciela wymaga podania informacji, które obejmują:

a) na etapie rejestracji: Imię, Nazwisko, e-mail, hasło.

b) na etapie profilowania tworzenia profilu Nauczyciela: Numer telefonu, Narodowość, Ile lat uczę angielskiego, Mój akcent, Opis mojej oferty. Preferowany wiek uczniów (do wyboru z listy), Prowadzę następujące lekcje (do wyboru z listy), Przygotowuję ucznia do egzaminów (do wyboru z listy). Cena lekcji, Rodzaj lekcji: online (nazwa użytkownika Skype), Z dojazdem do ucznia (Miasto oraz dzielnice), Z dojazdem do nauczyciela (Miasto oraz dzielnice). Szczegóły dotyczące wykształcenia (kierunek studiów, nazwa uczelni, miasto, lata, opis słowny). Szczegóły dotyczące zdobytych certyfikatów (nazwa certyfikatu, nazwa uczelni, miasto, lata, opis słowny certyfikatu). Szczegóły dotyczące doświadczenia (nazwa stanowiska, nazwa pracodawcy, miasto, lata, opis słowny stanowiska). Nauczyciel może przesłać dokumenty do weryfikacji w celu uzyskania oznaczenia ‘Nauczyciela zweryfikowanego.’ Dokumenty nie są przechowywany w serwerze.

2. Nauczyciel wskazuje rodzaj lekcji jakie oferuje zgodnie z formularzem rejestracji.

3. Jeden Nauczyciel może mieć wyłącznie jedno Konto. Serwis przewiduje weryfikację konta poprzez maila.

4. Nauczyciel może:

a) edytować informacje o sobie;

b) dodać swoje zdjęcie, filmy;

c) kontaktować się z Użytkownikami wpisanymi w grafik przez komunikator.

5. Nauczyciel może zamieszczać jedynie swoje zdjęcie lub film ze swoim udziałem, umożliwiające jego rozpoznanie. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie, Nauczyciel wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie swojego wizerunku. Usunięcie Konta nie ma wpływu na powyższą zgodę. Zabrania się zamieszczania zdjęć lub filmów innych osób, a także wszelkiego rodzaju utworów graficznych (np. logotypów).

6. Zamieszczając zdjęcie lub film w Serwisie, Nauczyciel udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęcia lub filmu na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie zdjęcia w bazach danych, wykorzystania zdjęcia lub filmu w celu promocji Usługodawcy i prezentacji zdjęcia lub filmu w Serwisie. Usunięcie Konta przez Nauczyciela nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.

7. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji na temat Nauczyciela, w tym zdjęcia lub filmu, a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.

8. Zasady z ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do zakładania konta, umieszczania zdjęć lub filmów przez Użytkownika.

§ 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje poprzez rejestrację w Serwisie.

2. Zawarcie umowy o świadczenie Usług wiąże się z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu bez konieczności składania w tym celu dodatkowych oświadczeń. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.

3. Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik lub Nauczyciel potwierdza autentyczność podanych przez siebie danych.

4. Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik lub Nauczyciel przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą publicznie prezentowane w Internecie.

5. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony.

6. W celu Rejestracji Użytkownik lub Nauczyciel wypełnia formularz zamieszczony na stronie: http://angielskiprywatnie.pl/user/register.

7. Rejestracja i logowanie odbywa się za pomocą funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę.

8. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik lub Nauczyciel zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody.

9. Użytkownikowi lub Nauczycielowi będącemu konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać drogą elektroniczną na adres: info@angielskiprywatnie.pl. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

10. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika lub Nauczyciela danych, Usługodawca może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.

11. Niedopuszczalne jest posiadanie przez jednego Użytkownika lub Nauczyciela więcej niż jednego Konta.

12. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim.

13. Zabrania się korzystania z Kont należących do osób trzecich.

14. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez skasowanie swojego Konta.

15. Nauczyciel może rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez skasowanie swojego Konta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w tym wypadku jest natychmiastowe.

16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług poprzez skasowanie Konta, jeżeli działanie Użytkownika lub Nauczyciela jest niezgodne z prawem, Regulaminem lub godzi w wizerunek Serwisu. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

§ 6. Odpowiedzialność i reklamacje.  

1. Użytkownik i Nauczyciel są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do Konta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie. W przypadku podejrzenia możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim, Użytkownik i Nauczyciel zobowiązuje się niezwłocznie zmienić hasło lub skontaktować się w tym celu z Usługodawcą.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika, Nauczyciela. Usługodawca nie odpowiada za roszczenia Użytkowników, Nauczycieli oraz osób trzecich, których prawa i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez te materiały. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia lub weryfikacji materiałów lub informacji zamieszczanych przez Użytkowników.

3. Użytkownik lub Nauczyciel ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej, innej informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

4. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego Usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika lub Nauczyciela. Wszelkie umieszczone w Serwisie informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

5. Usługodawca nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

6. Odpowiedzialność Usługodawcy za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.

7. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.

8. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika lub Nauczyciela i uniemożliwienia dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika lub Nauczyciela za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

9. W stosunku do podmiotów innych niż konsumenci, Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Usługodawcy. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści.

10. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.

11. Wszelkie reklamacje a także uwagi, sugestie i błędy strony można zgłaszać, pisząc na adres e-mail: info@angielskiprywatnie.pl.

12. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Nauczyciela w terminie 21 dni od zgłoszenia.

13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe wobec Usługodawcy nie będą rozpatrywane.

§ 7. Dane osobowe.

1. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest zarejestrowanie się na stronie internetowej serwisu, podanie danych niezbędnych do rejestracji, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie wraz z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez administratora oraz zaakceptowanie Regulaminu. Brak podania danych osobowych uniemożliwi realizację umowy.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:

- ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j.),

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dalej: RODO.

3. Dane przekazywane przez Użytkowników lub Nauczycieli w trakcie rejestracji mogą być wykorzystywane przez administratora w następujących celach:

- realizacji usług Serwisu na rzecz Użytkowników lub Nauczycieli,

- ewidencjonowania sprzedaży usług Użytkowników lub Nauczycieli,

- kontaktów związanych z realizacją bieżących i przyszłych zamówień, w tym w celu otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- w celach podatkowych.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

- podmiotom obsługującym system płatności elektronicznych, (jeśli te formy realizacji zamówień zostały wybrane przez Użytkowników lub Nauczycieli),

- urzędom, (w tym Urzędom Skarbowym), a także właściwym organom (np. policji) w ramach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa,

- operatorom przeglądarek internetowych w celach marketingu Serwisu.  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia przez administratora wszystkich obowiązków nałożonych na niego normami prawnymi, w szczególności do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

6. Administratorem danych osobowych Klientów jest właściciel Serwisu. W każdym momencie Użytkownikowi lub Nauczycielowi przysługuje prawo dostępu, poprawiania jak i usunięcia oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód do przetwarzania danych osobowych oraz do otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

7. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkowników lub Nauczycieli z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

a. oznaczenia identyfikujące Użytkownika lub Nauczyciela,

b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownika lub Nauczyciel,

c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,

d. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika lub Nauczyciela z usług świadczonych drogą elektroniczną.

9. Podanie danych Użytkownika lub Nauczyciela w trakcie rejestracji w Serwisie jest dobrowolne, a osobie która je udostępnia przysługuje prawo do ich dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód do przetwarzania danych osobowych oraz do otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Użytkownik lub Nauczyciel może również wyrazić zgodę na przesyłanie mu na adres internetowy e-maili zawierających informacje o konkursach i promocjach serwisu. W takim przypadku Użytkownik lub Nauczyciel wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Serwis celu przekazywania mu powyższych informacji. Zgoda na przesyłanie Użytkownikowi lub Nauczycielowi informacji handlowych, o których mowa w zdaniu poprzednim może być w każdym czasie cofnięta poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji po zalogowaniu się Użytkownika lub Nauczyciela na stronie internetowej Serwisu. Przekazywane przez Użytkownika lub Nauczyciela w trakcie rejestracji dane, przechowywane są na serwerach administratora, których zabezpieczenia odpowiadają warunkom wynikającym z przepisów RODO.

10. Dane Użytkownika lub Nauczyciela mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane po zalogowaniu się w serwisie internetowym serwisu za pomocą Loginu i Hasła.

11. Administrator danych osobowych nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Kliencie jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi danych osobowych takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami RODO.

12. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika lub Nauczyciela oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

13. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika lub Nauczyciela Administrator danych osobowych usunie jego dane na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub Nauczyciela. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Użytkownika lub Nauczyciela po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

14. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Serwis, w razie wszelkich uchybień co do ich przetwarzania, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl).

§ 8. Postanowienia końcowe.   

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany profilu działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów prawa.

2. O dokonanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail lub w drodze korespondencji wewnętrznej kierowanej do Użytkownika przez mechanizm informatyczny na Konto Użytkownika, na 14 dni przed ich wejściem w życie.

3. Użytkownik i Nauczyciel ponoszą odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie posiadają dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 2.

4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.

6. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.